محصولات

مغز بادام زمینی

p3
 • انرژی: 585.6 کیلو کالری در 100 گرم
 • پروتئین : 23.7 گرم در در 100 گرم
 • کربوهیدرات : 21.51 گرم در 100 گرم
 • چربی : 49.66 گرم در 100 گرم
 • پتاسیم : 657.5 میلی گرم در 100 گرم
 • سدیم : 813 میلی گرم در 100 گرم
 • منیزیوم : 176 میلی گرم در 100 گرم
 • انرژی: 582 کیلو کالری در 100 گرم
 • پروتئین : 19.30 گرم در در 100 گرم
 • کربوهیدرات : 24.60 گرم در 100 گرم
 • چربی : 49.77 گرم در 100 گرم
 • پتاسیم : 850 میلی گرم در 100 گرم
 • سدیم : 655 میلی گرم در 100 گرم
 • منیزیوم : 128.9 میلی گرم در 100 گرم

مغز تخمه آفتاب گردان

p4

آجیل مخلوط

p5
 • انرژی: 445 کیلو کالری در 100 گرم
 • پروتئین : 14 گرم در در 100 گرم
 • کربوهیدرات : 23 گرم در 100 گرم
 • چربی : 35.7 گرم در 100 گرم
 • پتاسیم : 489 میلی گرم در 100 گرم
 • سدیم : 8.2 میلی گرم در 100 گرم
 • منیزیوم : 176 میلی گرم در 100 گرم
 • انرژی: 86.13 کیلو کالری در 100 گرم
 • پروتئین : 1 گرم در در 100 گرم
 • کربوهیدرات : 12.8 گرم در 100 گرم
 • چربی : 0.3 گرم در 100 گرم
 • پتاسیم : 173 میلی گرم در 100 گرم
 • سدیم : 3.22 میلی گرم در 100 گرم
 • منیزیوم : 9 میلی گرم در 100 گرم

آلبالو ترش

p2

مخلوط 4 میوه استوایی

p1
 • انرژی: 242 کیلو کالری در 100 گرم
 • پروتئین : 0.42 گرم در در 100 گرم
 • کربوهیدرات : 13.2 گرم در 100 گرم
 • چربی : 0.88 گرم در 100 گرم
 • پتاسیم : 163.5 میلی گرم در 100 گرم
 • سدیم : 11.3 میلی گرم در 100 گرم
 • منیزیوم : 17.8 میلی گرم در 100 گرم
Top